Vorige Algemene Voorwaarden

     

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP (E_COMMERCE)

 

Ondernemingsgegevens

B.V.B.A. Sibo

Smedenstraat 37

8000 Brugge

B.T.W. 0476 029 082

info@sibo-fashion.be

050 333077

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De electronische webwinkel van Sibo, een B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te Brugge Smedenstraat 37 8000 Brugge, B.T.W. BE 0476 029 082 RPR Brugge, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Sibo assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij b.v.b.a. Sibo

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De levering is gratis. Indien andere vervoers-,reservatie-of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De leveringskosten worden vermeld op het bestelformulier.

 

Artikel 3 : Aanbod

 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiele fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12) .Sibo is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sibo is in geen geval aansprakelijk in geval van materiele fouten, zet-en drukfouten. Vergissingen of fouten binden b.v.b.a. Sibo niet; in dat geval kan de klant geen vergoeding eisen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door b.v.b.a. Sibo.

B.V.B.A. Sibo is gerechtigd om -zonder opgave van redenen -bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen , de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Sibo assortiment online aan te kopen.

De klant in de winkel heeft voorrang op het moment hetzelfde artikel online is besteld . De terugstorting van het betaalde bedrag gebeurt zonder interest of andere vergoeding.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van b.v.b.a Sibo. gegeven. Sibo tracht de artikelen binnen de week van datum van bestelling bij de klant te leveren op het opgegeven adres. Deze leveringstermijn is evenwel niet bindend en wordt louter als aanwijzing gegeven. Sibo verbindt zich er in ieder geval toe om de artikelen binnen een termijn van 30 dagen te leveren, tenzij anders overeengekomen is. De verzending gratis. De verzending gebeurt met B-post.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-via kredietkaart

-via bankkaart

-via overschrijving

Bij het plaatsen van een bestelling geldt de aanvaarding van de voorwaarden. Daarna dient de Klant het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt de Klant een overzicht en kan de Klant nog correcties doorvoeren. In deze bevestiging vindt de Klant een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan de Klant dus nogmaals nalezen en ook afdrukken. Daarna wordt de Klant gevraagd 'bestelling bevestigen' en zal deze bij b.v.b.a. Sibo geplaatst worden.

 

Artikel 5:

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van B.V.B.A. Sibo.

Het risico wegens verlies, diefstal of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zicht toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sibo te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling.

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover b.v.b.a. Sibo beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt b.v.b.a. Sibo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7 : Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, of straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 8 : Garantie

 

a. Wettelijke garantie ( enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contant op te nemen met de b.v.b.a. Sibo klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan b.v.b.a. Sibo.

Elk gebrek dient binnen 2 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en /of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop,desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9 : herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij b.v.b.a. Sibo.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant b.v.b.a. Sibo Smedenstraat 37 8000 Brugge info@sibo-fashion.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping , maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan b.v.b.a. Sibo heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan b.v.b.a. Sibo. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekenig van de Klant. De goederen kunnen ook altijd bij b.v.b.a. Sibo afgegeven worden. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt b.v.b.a. Sibo zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De kleding moet ongedragen, ongewassen en in originele staat zijn bij gebruik van herroepingsrecht. Enkel artikelen met aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal b.v.b.a. Sibo alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat b.v.b.a. Sibo op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan b.v.b.a. Sibo wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door b.v.b.a. Sibo geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

B.v.b.a. Sibo betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

-dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van dienst

-de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop b.v.b.a. Sibo geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

-de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

-de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

-de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

Voor het terugsturen kan b.v.b.a. Sibo geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan; beschadiging, verlies of diefstal bij het terugsturen.

 

Artikel 10 :

 

b.v.ba. Sibo verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie (direct marketing) van b.v.b.a. Sibo toe te sturen , zoals nieuwsbrieven. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. B.V.B.A. Sibo is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van b.v.b.a. Sibo bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of kosteloos laten schrappen en u kan weigeren dat b.v.b.a. Sibo uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Sibo Smedenstraat 37 8000 Brugge.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, b.v.b.a. Sibo heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

B.V.B.A. Sibo respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van beschikbare gegevens over u op Sibo ter consultatie, wijziging of verwijdering.

B.V.B.A. Sibo maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

B.V.B.A. Sibo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Door gebruikt te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien u vragen heet over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 050 333077.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid-niet-verzaking

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door b.v.b.a. Sibo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten at te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12 : B.V.B.A. Sibo klantendienst

 

De klantendienst van B.V.B.A. Sibo is bereikbaar op telefoonnummer 050 333077 , via e-mail op info@sibo-fashion.be , of per post op het volgend adres: Smedenstraat 37 8000 Brugge.

 

Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezenwordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van b.v.b.a. Sibo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

B.V.B.A. Sibo kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 14 : Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht- Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.

 

Artikel 16:

 

B.V.B.A. Sibo heeft het Reglement van het UNIZI e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan b.v.b.a Sibo Smedenstraat 37 8000 Brugge , info@sibo-fashion.be

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (¨) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)

Datum:

(*)doorhalen wat niet van toepassing is.